Instrumentación

El Servei d’Instrumentació Científica està format per un gran nombre de laboratoris de recerca, dotats d’equipament d’avançada tecnologia i capaces de prestar suport investigador i assessorament científic.

El seu objectiu primordial és l’optimització dels recursos científics existents en la nostra Universitat, amb la finalitat d’obtenir el màxim rendiment, i fer-los accessibles a tota la comunitat universitària, així com, potenciar i desenvolupar l’activitat investigadora, tant en els seus aspectes bàsics com en els més aplicats.

El servei coordinarà i posarà a la disposició dels investigadors de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i d’altres institucions públiques o privades dit equipament. Aquesta labor es durà a terme preferentment a través de convenis o acords específics, i sempre dins de les normes establides.

El Servei d’Instrumentació Científica depèn orgànicament del Vicerectorat de Recerca i Innovació.

Destacats

Instrumentación Científica

Categories