Servicios

Els servicis prestats pel Servici de Suport Tècnic a la Docència i a la Investigació es detallen a continuació:

 1. Realitzar estudis de necessitats de suport a la docència i investigació prenent com a base els criteris aprovats pel Consell de Govern.
 2. Assignar personal de suport a labors docents per a la preparació de pràctiques en titulacions oficials de primer i segon cicle i graus.
 3. Assignar personal de suport a la investigació als investigadors principals de Projectes i Contractes d’Investigació basant-se en els criteris aprovats pel Consell de Govern.
 4. Assessorament tècnic respecte del manteniment preventiu necessari d’instrumental de laboratori i procediments, de manera que es garantisca el seu funcionament correcte.
 5. Assessorament sobre compres de material fungible, equips i instrumental de laboratori.
 6. Gestió de l’ocupació i disponibilitat dels laboratoris.
 7. Col·laborar amb el Servici de Prevenció de Riscos Laborals.
 8. Gestió tècnica i control de la implementació dels Acords Marcos relatius a gasos, reactius, material fungible i xicotet equipament de laboratori.
 9. Col·laborar amb l’Oficina Ambiental en la gestió dels residus generats en els laboratoris.
 10. Reparació d’equips de docència i investigació.
 11. Préstec de material audiovisual.
 12. Gestió del Servici d’Instrumentació Científica.
 13. Divulgació i promoció de les activitats del SATDI.
 14. Supervisió de les Instal·lacions Radioactives de fonts no encapsulades