Presentació

El Servei de Suport Tècnic a la Docència i a la Investigació (SATDI) té com a objectiu fonamental col·laborar, mitjançant l’assignació de personal tècnic qualificat, en l’activitat docent i investigadora que es desenvolupa en la Universitat Miguel Hernández d’Elx. El SATDI presta suport tècnic en tasques docents i d’investigació en els quatre campus que integren la Universitat, fent costat als diferents Instituts d’Investigació, Departaments, Facultats i Escoles, això fa que siga un servei multidisciplinari que engloba tècnics de diferents perfils amb la finalitat d’atendre les especificitats i peculiaritats dels diferents llocs que ocupen (Mecànic, Elèctric/ Electrònic, Informàtic, Biosanitari, Químic, Audiovisual, Comunicació i Belles arts i Producció Animal).

En el SATDI s’integra el Servei d’Instrumentació Científica (SIC) que ajuda a optimitzar els recursos científics existents en la Universitat. Des del SIC es presta assessorament tècnic sobre l’equipament del qual disposa la *UMH i es coordina l’optimització del seu ús, posant-lo a la disposició de tota la comunitat universitària, així com d’altres institucions públiques o privades amb la finalitat d’obtindre el màxim rendiment dels mitjans dels quals disposa la Universitat i potenciant així l’activitat investigadora que en ella es desenvolupa.

El Servei compta amb un Taller de Reparacions des d’on tècnics especialitzats en electrònica, mecànica i informàtica col·laboren en el manteniment i reparació d’equipament científic utilitzat tant en activitats docents com d’investigació. L’èxit d’aquest servei ha portat a l’augment del nombre de tècnics que l’integren amb la finalitat d’atendre totes les peticions de servei en els quatre campus de la Universitat.

El SATDI col·labora molt estretament en la implantació, gestió i supervisió d’acords marc amb la finalitat d’optimitzar l’adquisició de reactius, material fungible i xicotet equipament des dels laboratoris de docència i investigació de la Universitat, així com gasos envasats i líquids criogènics.

Tots els objectius del servei es basen en el compromís de millora contínua, adaptant-se als constants canvis en matèria de docència i investigació i buscant el perfeccionament a través del compromís i l’eficiència. Per això, serà un objectiu permanent l’aplicació de directrius en matèria de qualitat establides pels òrgans de govern de la Universitat, així com el compliment dels objectius proposats a l’hora de definir estratègies d’aquest servei.