Normas de uso

OBLIGACIONS DELS SOL · LICITANTS DEL SERVEI

Els sol · licitants de serveis es comprometen a:

– Acceptar l’horari d’assistència al públic del Servei d’Instrumentació Científica
– Omplir la sol·licitud que es troba a la web del Servei: formulari de petició de servei
– Acceptar, en el cas que existeixin, les condicions especials de preparació de mostra suggerides per l’investigador que ofereix el servei, ja que si no ho, el servei quedaria anul·lat.
– Deixar les mostres preparades segons el requeriment d’aquestes entre les 9 i les 14 hores al centre de recepció del campus que el Servei d’Instrumentació Científica li indiqui. Si l’enviament necessita condicions especials (manteniment a 4 0 C, -20 0 C, etc.), La persona que realitza l’enviament ha de subministrar les mostres en aquestes condicions, més d ‘indicar de forma visible a l’exterior del paquet.
– Acceptar la prioritat en el processament de les mostres segons rigorós ordre d’arribada.
– El SATDI-IC serà nomenat en els treballs dels investigadors (tesines, tesis, publicacions en revistes…) que hagen utilitzat aquest servei. A l’efecte de generar un arxiu, els investigadors es comprometen a entregar al SATDI-IC un exemplar del treball o en defecte d’això, la fotocòpia de la caràtula i les pàgines on s’especifique l’aportació d’aquest servei
– Pagar les tarifes fixades pels serveis rebuts, la facturació es realitzarà mensualment.

REQUERIMENTS PER ALS oferents DELS SERVEIS

– En el cas de necessitar un tècnic del Servei d’Instrumentació Científica per a l’ús de l’equip ofert, l’investigador ofertant es compromet a cedir la part del benefici estipulat a aquest servei.
– Lliurar els resultats en un termini de temps no superior a 10 dies