Normas de uso

OBLIGACIONS DELS SOL · LICITANTS DEL SERVEI

Els sol · licitants de serveis es comprometen a:

– Acceptar l’horari d’assistència al públic del Servei d’Instrumentació Científica

– Omplir la sol · licitud que es troba a la web del Servei: https://siatdi.umh.es/instrumentacioncientifica/formularios/formulario-peticion/

– Acceptar, en el cas que existissin, les condicions especials de preparació de mostra suggerides per l’investigador que ofereix el servei, ja que si no ho, el servei quedaria anul·lat.

– Deixar les mostres preparades segons el requeriment d’aquestes entre les 9 i les 14 hores al centre de recepció del campus que el Servei d’Instrumentació Científica li indiqui. Si l’enviament necessita condicions especials (manteniment a 4 0 C, -20 0 C, etc.), La persona que realitza l’enviament ha de subministrar les mostres en aquestes condicions, més d ‘indicar de forma visible a l’exterior del paquet.

– Acceptar la prioritat en el processament de les mostres segons rigorós ordre d’arribada.

– En el cas que en els treballs resultants de l’equip investigador (tesines, tesis, revistes científiques …), aquests decideixin nomenar al Servei d’Instrumentació Científica i a efectes de construir un arxiu, aquests es comprometen a lliurar al SIC un exemplar del treball i si no, la fotocòpia de la caràtula i les pàgines on s’especifiqui l’aportació d’aquest servei.

– Pagar les tarifes fixades pels serveis rebuts, la facturació es realitzarà mensualment.

REQUERIMENTS PER ALS oferents DELS SERVEIS

– En el cas de necessitar un tècnic del Servei d’Instrumentació Científica per a l’ús de l’equip ofert, l’investigador ofertant es compromet a cedir la part del benefici estipulat a aquest servei.

– Lliurar els resultats en un termini de temps no superior a 10 dies